Analiza rynku

analiza rynku

Analiza rynku jest niezbędna do tego, aby zrozumieć mechanizmy, zachowania i procesy rynkowe związane z potrzebami odbiorców i konsumentów. Dzięki niej poznaje się obszary, które mogą zadecydować o przewadze konkurencyjnej firmy, oraz uzyskuje się odpowiedź na pytanie, czy dany rynek jest atrakcyjny pod kątem inwestycji.

Analiza rynku i konkurencji

Analizą rynku nazywamy ogół czynności, które pozwalają zinterpretować sytuację na rynku i dopasować skalę działalności zarówno do potrzeb konsumentów, jak i otoczenia firmy (konkurencji, regionu itd.). Badanie pokazuje, jaki jest potencjalny rynek, jaki jest szacowany udział w rynku, jakie występują na nim konkurujące produkty, i pomaga zidentyfikować wczesnych klientów i segmenty rynku.

Wyróżnia się dwa pojęcia odnoszące się do otoczenia firmy, które poddawane są analizie, a mianowicie makro- i mikrootoczenie. Analiza makrootoczenia zwraca informacje odnoszące się do aspektów politycznych, prawnych, technologicznych i społecznych. Analiza mikrootoczenia natomiast jest pojęciem węższym i odnosi się do konkurencji, potencjalnych nabywców i dostawców. Każda z tych analiz dostarcza ważne dane do planowania strategii (wkroczenia na rynek, kierunku rozwoju etc.), ponieważ obiektywnie ocenia mocne i słabe strony danego przedsiębiorstwa oraz możliwości i zagrożenia ze strony rynku i konkurencji.

Dobra analiza rynku pozwoli nam również obmyślić skuteczną strategię marketingową.

Metody analizy rynku

Analiza rynku służy między innymi do oceny wielkości rynku (zarówno obecnej, jak i przyszłościowej), szybkości jego rozwoju, a także do oszacowania koszów niezbędnych do stania się częścią danej branży. Dzięki niej poznaje się wyznaczniki sukcesów, trendy i aktualne skłonności konsumentów.

W tym celu najczęściej stosuje się takie metody analizy jak to analiza SWOT, cykl życia produktu, portfelowa analiza strategiczna oraz analiza PEST. Całościowy obraz rynku uzyskuje się poprzez połączenie SWOT i PEST – w ten sposób ułatwione jest zrozumienie, jakie czynniki wpływają na ogólną kondycję i konkurencyjność firmy.

Oprócz tego stosowana jest macierz BCG dająca możliwość określenia pozycji, w jakiej znajduje się aktualnie firma, oraz koncepcja 5 sił Portera oceniająca siłę oddziaływania nabywców i dostawców na przedsiębiorstwo, badająca natężenie walki konkurencyjnej w sektorze i groźby pojawienia się nowych producentów czy substytutów.

Jak przeprowadza się analizy rynku

Analiza rynku przeprowadzana jest metodą desk research, czyli na podstawie tzw. otwartych źródeł informacji, które są legalne i ogólnodostępne, nie zawsze są bezpłatne. Zaliczają się do nich oficjalne rejestry i wykazy, sprawozdania finansowe, branżowa prasa oraz informacje udostępniane przez przedsiębiorstwa jak raporty giełdowe, komunikaty marketingowe i sprawozdania zarządów. Metoda ta uzupełniana jest o różnego rodzaju badania marketingowe: wywiady z ekspertami, badania telefoniczne (CATI) oraz badania terenowe.

Badanie rynku ma szereg korzyści, spośród których można wymienić identyfikację pojawiających się na rynku okazji i potencjalnych problemów, poznaje się opinie klientów oraz minimalizuje ryzyko z tytułu podjęcia konkretnych decyzji strategicznych. Przede wszystkim dzięki analizie rynku poznaje się możliwości i potencjał samej firmy.

Daniel Kotliński
linkedin

Daniel Kotliński

Content Manager

Content manager, dziennikarz, copywriter. Odpowiadał za realizację kampanii reklamy natywnej m.in. dla Grupy naTemat, WP i Onet. Zobacz więcej tekstów tego autora

Pozostałe najnowsze artykuły

Marketing Automation

Rozwój nowoczesnych technologii sprawia, że automatyzacja wkracza do wielu sfer życia. Jedną z nich jest marketing. Umiejętnie wykorzystana automatyzacja marketingu...

Webinar – jak go stworzyć i poprowadzić?

Webinar to transmisja video na platformie umożliwiającej interakcje prowadzącego z odbiorcami. W kontekście marketingu online to najczęściej cyfrowe spotkanie z...

Vlog

Vlog to rodzaj internetowego dziennika w formie video, niekiedy tworzonego nawet codziennie i publikowanego na platformie społecznościowej, np. YouTube. Może...